Razvoj in dvig kakovosti turističnih storitev in povezovanje tipičnih izdelkov in pridelkov Krasa in Brkinov v turistično ponudbo destinacije

 

OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI:

AKRONIM OPERACIJE:

 

Krasnost Krasa in Brkinov

VLAGATELJ:

 

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (Zavod ŠTIP) - N

PARTNERJI:

 

Občina Sežana, partner 1

Občina Hrpelje Kozina, partner 2

Občina Divača, partner 3

Javni zavod komenski Kras, partner 4

Kobilarna Lipica, partner 5

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, partner 6

Območna obrtna zbornica Sežana, partner 7

Razvojni center Divača, partner 8

 

CILJI AKTIVNOSTI:
Cilj operacije je usmeriti razvoj turizma na destinaciji v turizem z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva z enotno in jasno zastavljeno vizijo ter povezanimi ponudniki. Kar pomeni dolgoročno sodelovanje in povezovanje akterjev v učinkovita partnerstva, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov za skupno trženje. V redno turistično ponudbo destinacije pa bodo vključeni tudi lokalni dogodki. Na takšen način želimo okrepiti gospodarski pomen turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, s čimer bomo dosegli večjo pozornost javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja.

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI
V okviru operacije pričakujemo:
- Razvoj turizma z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva
- Enotno in jasno zastavljeno vizijo razvoja turizma ter povezane ponudnike
- Učinkovito partnerstvo, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov
- V redno turistično ponudbo destinacije vključene lokalne dogodke
- Okrepitev gospodarskega pomena turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, ter posledični doseg večje pozornosti javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja.
- Večja ozaveščenost lokalnega okolja o pomenu varovanja narave in okolja
- Večja prepoznavnost lokalnih dobrot

Pomembne povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
www.program-podezelja.si

 

Logo LAS LEADER

Vrnitev na seznam